Technik Spedytor

Oferta Szkoły | Technikum

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Spedytor jest „architektem”, koordynatorem i organizatorem procesu transportowego. Spedytor zawodowo i za wynagrodzeniem, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki towarowej oraz innych czynności związanych z jej obsługą i przewozem. Spedytor uczestniczy w procesie transportowo – spedycyjnym we wszystkich jego etapach, z zastosowaniem różnych środków transportu, realizuje zadania przede wszystkim poprzez operacje kompletacyjne oraz czynności kontrolno – odbiorcze.  Spedytor zgodnie z PKD należy do zawodów obszaru AU- administracyjno-usługowych.

Głównym celem spedytora jest organizacja przewozów towarów oraz ludzi. Przez słowo „organizacja” rozumiemy szukanie klienta, omówienie szczegółów dotyczących transportu (uzgodnieni terminu i miejsca, w którym towar ma być odebrany), ceny jaka będzie pobrana od klienta za usługę i prowadzenie rachunków. W przypadku, gdy towar wysłany jest za granicę, spedytor odpowiedzialny jest za wszystkie czynności, które towarzyszą wszelkim wysyłkom zagranicznym, a mianowicie wypełnienie druków celnych, organizacja odpraw towarów sprowadzonych z zagranicy.

ZADANIA SPEDYTORA

Do zadań spedytora należy także wyszukiwanie dodatkowych klientów, dzięki którym zapewni ładowność pojazdu na całej trasie i uniknie się tzw. pustych przebiegów.

Spedytor musi zorganizować przebieg procesu transportowego w taki sposób, aby spełnić oczekiwania zleceniodawcy. Zatem to właśnie spedytor musi prawidłowo dobrać pojazd do przewozu danego ładunku, wybrać rzetelnego przewoźnika oraz cały czas nadzorować przewóz, tak aby ostatecznie ładunek trafił na czas do miejsca odbioru w nienaruszonym stanie. (Warto także pamiętać, że im lepiej dany spedytor organizuje procesy transportowe, tym więcej otrzymuje zleceń od klientów, a co za tym idzie tym, większe są jego zarobki)

Spedytor nie ma stałego czasu pracy, gdyż czas ten podporządkowany jest wykonywaniem zleceń. Pracę swoją może wykonywać w różnych firmach zajmujących się rozsyłaniem towarów, w firmach państwowych lub prywatnych. Spedytor pracę swoją wykonuje w pomieszczeniach biurowych odpowiednio wyposażonych oraz w magazynach przygranicznych. Podstawowymi narzędziami pracy są komputer, fax. i telefon, służące mu do umawiania się z klientami, uzgadniania warunków umowy oraz kontraktowania się z urzędami i instytucjami.

Praca spedytora wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi, wynika to z potrzeby negocjowania i ustalania z klientami szczegółów dotyczących zawieranych umów. Prowadzi  z nimi rozmowy dotyczące ilości i rodzaju przewożonego materiału, miejsca i terminu dowozu. Konsultuje także swoje decyzje z szefem firmy i bezpośrednio reprezentuje firmę przed klientem.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWODU

1. Wiedza:

 • znajomość zasad obsługi komputera,
 • znajomość języków obcych – pomaga w przypadku przewozu towarów za granicę,
 • znajomość środków i metod transportu.

2. Zainteresowania:

 • motoryzacją,
 • techniką,
 • ekonomią i marketingiem.

3. Wymogi psychofizyczne:

 • dobry stan zdrowia,
 • odporność psychiczna na stres,
 • umiejętność samokontroli i samooceny,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • zdolność pracy w grupie,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • podzielność uwagi,
 • szybki refleks,
 • otwartość na innowacje organizacyjno – techniczne i technologiczne.

4. Wymagania fizyczne

Spedytor powinien mieć dobry wzrok, gdyż większość czasu spędza przy komputerze, a także słuch, gdyż wiele rozmów prowadzi przez telefon.

W tym zawodzie istnieje możliwość zatrudnienia ludzi niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalickich, pod warunkiem, że biuro jest do tego odpowiednio przygotowane. W zawodzie spedytora zatrudniani są ludzie pomiędzy 20 a 60 rokiem życia (Jeśli stan zdrowia kandydata do pracy pozwala na pracę obciążoną dużym stresem, istnieje możliwość zatrudnienia osób powyżej 60 roku życia).

Zawód opiera się głównie na takich przedmiotach szkolnych jak: materiałoznawstwo, środki transportu, języki obce i techniki informacyjne oraz przedmioty ogólnokształcące.

KSZTAŁCENIE

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie spedytora jest co najmniej średnie wykształcenie.

Nauka zawodu trwa 4 lata w technikum o specjalności – technik spedytor a od roku szkolnego 2019/2020 5 lat i kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje absolwenta w zakresie kwalifikacji AU.31. Nauka zawodu odbywa się w szkole, a zajęcia praktyczne w firmach zajmujących się transportem (samochodowym, kolejowym, lotniczym lub morskim), urzędach celnych.

ZATRUDNIENIE

Spedytorzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach celnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego między innymi na następujących stanowiskach:

 • specjalista do spraw spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
 • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich , kolejowych,
 • referent spedycyjny,
 • kierownik punktu ładunkowego,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • dyspozytor.

PŁACE

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodzie z grupy spedytor wynosi średnio 4 tys. zł.  Wynagrodzenie pracownika na stanowisku spedytora cały czas wzrasta.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!